Music Across Texas | San Antonio

April   28-28   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 8 1
May   6- 6   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 9 0
May   12-13   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 14 4
May   19-20   2023
Performance Site Type Open Taken
Lone Star Lil's Amphitheater Mixed 18 0